Privacy Policy

JVB DIGITAL DOET ER ALLES AAN UW PRIVACY TE WAARBORGEN

Het onderstaande privacybeleid d.d. mei 2018 is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met JVB Digital.

JVB Digital neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze sites gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid inclusief een verwerkersovereenkomst. Op elke overeenkomst tussen JVB Digital en u als klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

We respecteren privacy en uw rechten om persoonsgegevens te controleren. Onze richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze verklaring is van toepassing op alle websites van JVB Digital (JVBDigital.nl, JVBDigital.com, OPPOstore.nl en AVStyle.nl).

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet  

Lees deze Verklaring aandachtig, zodat u weet hoe JVB Digital de door u verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “JVB DIgital” verwijzen allemaal naar JVB Digital.

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Gegevens die u ons verstrekt

We verzamelen gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als u meer wilt weten over producten als u met onze klantenservice contact opneemt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode, woonplaats en land
 • KvK nummer
 • BTW-nummer

Gegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens over u, zoals gegevens die we verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij gebruik, toegang of interactie met onze websites. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, uw IP- adres, uw algemene geografische locatie zoals aangegeven door uw IP-adres, uw browsertype, de webpagina's die u op onze websites bekijkt, en of en hoe u communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

Interacties van klanten met JVB Digital

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop JVB Digital mogelijk persoonsgegevens van klanten kan verzamelen. De interacties van klanten met JVB Digital zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Producten kopen

Als u bij ons koopt, vragen we u om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

Wij verzamelen: naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever-/verzendadres en betaalwijze.

Waarom: We gebruiken deze informatie om de transactie te verwerken, uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van de producten af te handelen. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De informatie over de betaalwijze gebruiken we uitsluitend in verband met uw aankoop.

Klantenservice

We gebruiken de gegevens om vragen van klanten te beantwoorden, problemen met producten te diagnosticeren, producten te repareren en andere klantenservice- en ondersteuningsdiensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.

Zakelijke activiteiten

We gebruiken gegevens om samengevoegde analyses en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen ons bedrijf te runnen en beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over onze bedrijfsprestaties. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Communicatie, marketing en advertenties

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met u te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen om u te informeren over nieuwe producten of -services, om u op de hoogte te houden van een ondersteunings probleem of om u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen

We verkopen geen persoonsgegevens van onze klanten.
Wij maken  gegevens alleen bekend op de manier die we in deze Verklaring beschrijven. We kunnen gegevens delen met de volgende derde partijen.

Externe leveranciers

JVB Digital maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, zoals websitebeheer en -hosting, online aankoop en verzending van producten, verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die u heeft aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van JVB Digital en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens

Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

 •       Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren. Bijvoorbeeld om de aankoop van uw producten te voltooien, om uw account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij bezorgingsproblemen, om retourzendingen af te handelen of om op uw verzoeken te reageren.

 •       Gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze producten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of informatie over producten en of om uw persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor u beschikbaar is, kunt u uw recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected]/ [email protected]

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Verwerkingsovereenkomst

De volgende artikelen worden gekwalificeerd als verwerkingsovereenkomst.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke biedt data ten behoeve van de aanschaf van producten.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke beschikt - voor de uitvoering van die dienst- over diverse gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens van diverse betrokkenen in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

    3.  Verwerkingsverantwoordelijke wil de opslag, verwerking en beveiliging van deze
         persoonsgegevens laten verrichten door Verwerker (JVB Digital) (de
Opdracht). 
         Verwerker is bereid deze Opdracht te aanvaarden.

Artikel 1 - Uitvoering verwerking

 1.     Verwerker zal bij de uitvoering van de Opdracht op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens omgaan en de persoonsgegevens enkel verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de voorschriften in de Wbp. Indien een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke niet overeenstemt met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hiervan onverwijld op de hoogte brengen.
 2.     De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 3.     Verwerker staat er verder voor in dat personen die handelen onder zijn gezag de persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de AVG zullen verwerken.
 4.     Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informatie aan Verwerkingsverantwoordelijke geven over de genome (beveiligings)maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de AVG, deze Overeenkomst en de overige schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke te voldoen.

Artikel 2 - Garantie Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de uitgangspunten van de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen, zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig zijn en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 3 - Doorgifte van persoonsgegevens

 1.     Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is slechts toegestaan naar landen die conform de AVG een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens.
 2.     Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke melden binnen welk(e) land(en) de persoonsgegevens worden verwerkt die Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 

Artikel 4 - Beveiligingsmaatregelen

 1.     Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2.        Verwerker neemt in ieder geval de volgende maatregelen:

encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsggevens bevatten.

beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie of daaraan vergelijkbare technologie die minimaal eenzelfde beveiligingsniveau levert.

 1.        Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 5 - Meldplicht

 1.        Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een termijn van 72 uren op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2.        Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 3.        De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

-     de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

-     de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

-     de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

-     de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 6 - Duur en beëindiging

 1.     Deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat er een aankoop is gedaan bij JVB Digital. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
 2.     Opzegging is mogelijk tegen het einde van de maand met een opzegtermijn                  van 3 maanden.
 3.     Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden moeten Partijen zich blijven houden aan het bepaalde in deze Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren.
 4.     Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden zal Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker gedurende 30 dagen in de gelegenheid stellen om alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van deze Overeenkomst bij Verwerker aanwezig zijn te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal Verwerker alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die bij haar uit hoofde van deze Overeenkomst aanwezig zijn (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) verwijderen of vernietigen.

Artikel 7 - Geheimhouding

 1.     Op alle persoonsgegevens die Verwerker op basis van deze Overeenkomst ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van Verwerker, alsmede Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
 2.     Verwerker zal de persoonsgegevens niet zonder toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.
 3.     Als Verwerker een verzoek van een derde ontvangt om inzage in de persoonsgegevens te verstrekken op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting dan zal hij Verwerkingsverantwoordelijke daarover eerst schriftelijk, indien dit wettelijk is toegestaan, informeren alvorens hij die derde inzage in de persoonsgegevens verschaft, zodat Verwerkingsverantwoordelijke kan beoordelen of het verzoek van die derde gegrond is.

Artikel 8 - Personen werkzaam onder gezag Verwerker

De verplichtingen van Verwerker die uit deze Overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot werknemers.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1.     Verwerker is aansprakelijk voor schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt als Verwerker de nadere instructies van Verwerkingsverantwoordelijke, deze Overeenkomst, de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens niet naleeft.
 2.     Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke tegen aanspraken van derden voor zover die aanspraken betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens en alle andere werkzaamheden die Verwerker uit hoofde van deze Overeenkomst voor Opdrachtgever vervult of heeft vervuld.

Artikel 10 - Nietigheid

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 11 – Inschakelen van derden of onderaannemers

 1.     Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke; Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is. In een dergelijk geval zullen Partijen met elkaar in overleg treden om tot een werkbare oplossing te komen.
 2.     Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
 3.     Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 12 – Audit

 1.     Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke, deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de Verwerker, naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 2.     Deze audit mag maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden of anders bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 3.     Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4.     De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
 5.      De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 13 – Afhandeling verzoeken betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 14 - Slotbepaling

 1.        Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.
 2.        Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

De Overeenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16 - Bevoegde rechter

Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Rechten

U heeft  altijd het recht uw  toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via [email protected][email protected]

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Bedrijfsgegevens

Dit is een website van JVB Digital,

JVB Digital is als volgt te bereiken:

Postadres:                Postbus 124, 3830AC Leusden

Vestigingsadres:       Maten 51, 3831PJ Leusden (Let op: dit is géén bezoekadres)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32073851

Telefoon: +31-(0)33-4655366

e-mail adres: [email protected] / [email protected]

 

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »